Psychohygiena

Jedným z aspektov ľudského zdravia je práve duševné zdravie. Definícia duševného zdravia však nie je vôbec jednotná a jednoduchá. Duševné zdravie umožňuje fungovanie človeka bez prekážok v jeho súkromnom aj spoločenskom živote. Ak sa človek cíti spokojný a oslobodený od pocitov úzkosti a voči sebe prechováva pocit spokojnosti, akceptuje seba aj svoje okolie.

Za základný pojem psychohygieny možno považovať pojem duševné zdravie. Duševné zdravie je žiaduci stav, ktorý je výsledkom vedomého alebo nevedomého dodržiavania zásad duševnej hygieny. O naše duševné zdravie sa teda staráme pomocou psychohygieny. L. Míček definuje psychohygienu ako vedu o duševnej hygiene a hovorí, že pod duševnou hygienou rozumieme systém prepracovaných vedeckých pravidiel či rád, ktoré slúžia k udržiavaniu, prehĺbeniu alebo k znovu získaniu duševného zdravia a duševnej rovnováhy.

Udržať si duševné zdravie nie je v dnešnom uponáhľanom svete vôbec jednoduché. D. Bartek dokonca zdôrazňuje, že udržať si duševné zdravie je viac ako len profylaxia a prevencia, a teda vždy ide o úpravu životných podmienok tak, aby u daného jedinca vyvolala pocit spokojnosti, osobného šťastia, fyzickej a psychickej zdatnosti a výkonnosti. Psychohygiena ako aj duševné zdravie je s nami prepletené počas celého nášho života. Podmienky psychohygieny ovplyvňujú naše životy od ranného detstva až po starobu. V rôznych oblastiach nášho života, či už je to práca, škola, rodina, materská škola ba dokonca aj manželstvo, sa využívajú podmienky a zásady psychohygieny pre jedinca na jeho ochranu duševnej pohody. Ako mnohé iné psychologické pojmy, tak aj pojem psychohygieny má svoju históriu. V roku 1792 sa francúzsky lekár a psychiater Pinel postaral o ľudskejšie zaobchádzanie s choromyseľnými. Práve toto ľudskejšie zaobchádzanie sa prejavilo v neskoršom meradle ako jeden s činiteľov ich lepšieho fungovania v ústavoch. O duševnú pohodu svojich chovancov v Americkom ústave pre duševne chorých sa z rovnakých pohnútok začal zajímať v roku 1908 aj Beers. V rovnakom roku bola založená spoločnosť pre duševnú hygienu a o rok neskôr, teda v roku 1909, Národný výbor pre duševnú hygienu. Svetová federácia duševného zdravia bola založená v roku 1948, nakoľko sa o duševné zdravie začali zaujímať ako o jeden z veľmi dôležitých aspektov psychológie. O duševné zdravie sa psychológia začala zaujímať hneď z niekoľkých dôvodov, a to napríklad kvôli prevencii somatických a psychických chorôb. Duševná nepohoda je jeden z aspektov, ktorý prispieva k rôznym ochoreniam, preto dodržiavanie správnej životosprávy, dôkladného spánku a stravovania je tu určite na mieste.

Jeden z ďalších, nemenej dôležitých dôvodov, je aj celospoločenský vplyv. Je to najmä z toho dôvodu, že ľudia s pevným duševným zdravým majú na svoje okolie blahodarnejší vplyv ako ľudia s narušenou duševnou rovnováhou. Takýto do kolektívu prinášajú naopak konflikty a nezhody. V práci a pre kvalitu Vášho pracovného výkonu je tiež dôležitá Vaša duševná rovnováha. A nakoniec byť spokojný len tak z hľadiska vlastného záujmu je dôvod, pre ktorý sa psychohygiena stala súčasťou psychológie a pretavila sa do mnohých súčasti nášho života. Zásady psychohygieny sa využívajú vo vyučovacom procese, rovnako aj vo výchovnom procese na školách aj v predškolských zariadeniach, v pracovnom procese či v procese liečebnom. Jednotlivé psychohygienické postupy a zásady napomáhajú pacientom pri zotavovaní, žiakom pri zapamätávaní učiva, učiteľom a rodičom pri vychovávaní.